hrch.info

Historic Retro Cup Holland

Update bestuur HRCH 21.8.2017

Inmiddels staat de herfst 2017 voor de deur en sinds ons laatste bericht (22 april 2016) zijn er de nodige ontwikkelingen binnen de rally sport.

Het bestuur heeft gezien dat de Dutch Legend Challenge door een aantal rijders is omarmd. Anderen rijden met veel plezier in Duitsland (Historic-Rallye-Cup.de). Ook zijn er steeds meer evenementen die een aparte historic klasse kennen. Allemaal mooie ontwikkelingen. Immers zodoende blijft er gereden worden met rally auto’s die de moeite waard zijn.

Toch zou het bestuur het toejuichen als er ook een aparte klasse/groep ontstaat die rijdt volgens het door de stichting voorgestane format: Rijden met mooie (authentieke) rally auto’s op proeven die zijn opgenomen in de nationale rally’s. Als demo’s, zonder wedstrijd element. Mooi voor de rijders en mooi voor het publiek. Er zou zelfs plaats moeten zijn voor Groep B auto’s. De demo van deze auto’s tijdens de laatste Twente rally heeft vele harten van fans weer eens sneller laten kloppen. Hoe mooi zou het zijn als een veld van max 20 historische – spraakmakende – rally auto’s voor de rally uit zou rijden. Niet in een competitie maar ter vermaak van publiek en rijder. Als je af gaat op het aantal bezoekers dat het Eifel Rallye Festival in Daun jaarlijks trekt, moet dit voor iedere organisator toch een “win – win” kunnen opleveren. En de proeven liggen er toch al. Ook de rally-stage tijdens het Goodwood Festival of Speed trekt ieder jaar vele rally fans. Het bestuur gelooft er in dat een dergelijke “groep” te organiseren valt, zodat deelnemers weten waar ze aan toe zijn en anderzijds organisatoren weten met wie ze afspraken kunnen maken.

Het bestuur blijft zich hard maken voor haar doelstelling.

 

Bestuur Historic Retro Cup Holland

foto's Eifel Festival

Brief aan bestuur (Legend) Hellendoorn Rally

Nijverdal, 14.09.2016

 

Geacht bestuur Eurol Hellendoorn Rally,

 

Wij, Historic Retro Cup Holland, willen even kort aangeven waarom onze rijders niet ingeschreven hebben voor de Legend in Hellendoorn.

 

Ten eerste zijn wij het niet eens met het o.i. te “strakke” beleid wat jullie hanteren in vergelijking met o.a. Hengelo, GTC en de wedstrijden die wij in Duitsland rijden. Wij hebben een behoorlijke achterban, met mooie en voor het publiek aansprekende auto’s. Met deze auto’s willen wij rally’s rijden, onszelf en het publiek vermaken, maar we willen met name serieus genomen worden.

 

Ten tweede zijn er aan ondergetekende en Han Edelijn tijdens de bijgewoonde bestuursvergadering afgelopen februari toezeggingen gedaan (o.a. aantal wedstrijdkilometers, inschrijfgeld en max. snelheid) die op geen enkele manier worden nagekomen. Het kan niet zo zijn dat wij, met alle verplichte veiligheidsvoorzieningen en aanpassingen aan onze auto’s op een volledig afgezette proef, met maximaal 100 kmh rond gaan “touren”…..

Wij, HRCH, betreuren deze situatie te zeerste! Mede gezien het feit dat het voor een aantal (6-7) equipes de “thuisrally” is, waarbij we door onze achtertuin rijden.

 

Desalniettemin zijn wij bereid, mede namens onze brede achterban, mee te denken om de Hellendoorn Legend in 2017 te laten slagen, nogmaals vele van ons willen graag starten in Hellendoorn!!

 

Wij wensen jullie veel succes met de komende Eurol Hellendoorn Rally en zijn graag bereid in de komende maanden na deze editie met jullie om de tafel te gaan zitten om tot een, voor alle partijen, passende oplossing te komen.

 

Nogmaals veel succes komend weekend,

Met vriendelijke groet

 

Names Historic Retro Cup Holland

Johan Löwik

Secretaris

 

HRCH Testdag Weeze 2016

Nieuws van het bestuur

 

De afgelopen maanden heeft het bestuur veelvuldig overleg gevoerd o.a. met organisatoren van bestaande rally’s in Nederland en andere betrokkenen om de mogelijkheden te onderzoeken van deelname van historische verantwoorde rally-auto’s aan bestaande Nederlandse rally’s..

 

Het bestuur heeft daarnaast geconstateerd dat binnen de KNAF de nodige ontwikkelingen gaande zijn die o.a. hebben geleid tot regels die van toepassing zullen zijn op regularities die verschillende organisatoren in 2016 willen organiseren.  Voorlopig heeft dit geleid tot een viertal regelmatigheidsrally’s in Nederland. Het gaat om de ELE-rally, Hellendoorn rally, Achtmaal en Twente-rally. De data staan op onze site.

Voor de regels/eisen/regelementen die van toepassing zijn op deze rally’s verwijst het bestuur naar de site van de betreffende organisator. Duidelijk is dat relatief weinig eisen aan de deelnemende auto’s worden gesteld en dat het gaat om een regelmatigheidsrit. 

 

Gezien deze ontwikkeling heeft het bestuur besloten om op dit moment de evaluatie van deze 4 nieuwe rally’s eerst af te wachten . Medio december 2016 zullen wij een enquête op onze site zetten om zodoende de deelnemers in staat te stellen hun mening te geven.

 

Het bestuur blijft van mening dat ruimte geboden zou moeten worden aan het organiseren van demo’s zoals die onder andere in Duitsland (Eiffel festival) en England (Goodwood) bekend  zijn. Het bestuur blijft  zich dan ook inzetten om dit te realiseren. Volgens het bestuur kunnen deze demo’s bestaan naast de thans georganiseerde regelmatigheidsritten. 

 

Velp, 22 april 2016  

HRCH cars

Een idee geboren uit liefde voor de rally auto’s van weleer!

Op 2 juni 2015 is de stichting Stichting Historic Retro Cup Holland “HRCH” opgericht met als doel om het kort gezegd mogelijk te maken om in Benelux en mogelijk in Duitsland te kunnen rijden met historische rally auto’s.

 

Veel autoliefhebbers hebben een rally auto uit de jaren 70/80/90 waarmee zij graag willen rijden – liefst op een echte rallyproef - doch geen mogelijkheid zien om deel te nemen aan “echte” snelheid rally’s. De huidige – terechte – eisen die gesteld worden aan auto en equipe gaan hen om verschillende redenen te ver.

 

Om het toch mogelijk te maken met deze auto’s te rijden op afgesloten rallyproeven is het idee geboren om een stichting op te richten die enerzijds contact zoekt met de bekende organisatoren van bestaande evenementen om met hen overeenstemming te bereiken dat deelgenomen kan worden aan bestaande evenementen/rally’s in een aparte klasse en anderzijds de in de ogen van HRCH bestaande groep enthousiaste rally autobezitters te bundelen en te reguleren. Voor de organisatoren wil HRCH het aanspreekpunt zijn, voor bezitters de vertegenwoordiger richting de organisatoren.

 

HRCH Concept ......

Het concept moet daarmee enerzijds de organisatoren ontzorgen. HRCH acht zich verantwoordelijk voor o.m. de technische staat van de deelnemende auto’s middels uitgifte van een zogenaamd HRCH Auto Paspoort. Daarmee kan HRCH een groep van enige tientallen rallyauto’s met historische uitstraling aanbieden om een bestaande rally extra uitstraling te geven voor het publiek. Anderzijds geldt dat eigenaren van rallyauto’s via het bezit van een HRCH Auto Paspoort eenvoudig kunnen inschrijven voor een evenement en daarbij niet aan alle reguliere eisen hoeven te voldoen. Ook een technische keuring zou achterwege kunnen blijven. Uiteraard staat veiligheid van equipes voorop en zal altijd kritisch naar “man en machine” worden gekeken alvorens een HRCH Auto Paspoort wordt verstrekt.

 

Welke auto’s heeft HRCH nu op het oog? Kort gezegd gaat het om rallyauto’s met historische waarde en uitstraling, dus of om originele rallyauto’s uit de 70/80 of 90-jaren, die deelgenomen hebben aan rally’s van weleer (Monte Carlo rally, Hellendoorn rally of bijvoorbeeld Boucle de Spa) of lange afstand ritten (London-Sydney) of om waarheidsgetrouwe kopieën (replica’s). HRCH realiseert zich dat niet iedereen die in het bezit is van een klassieke rallyauto en graag wil beschikken over een HRCH Auto Paspoort zijn of haar auto omgaand kan aanpassen. Daarom acht het bestuur van HRCH het reëel om een periode van minimaal 1 jaar te hanteren waarbinnen men zijn of haar auto zodanig dient aan te passen dat het om een “look a like” gaat. Uiteraard geldt dit niet voor veiligheidsvoorzieningen, die dienen bij aanvraag van een HRCH Auto Paspoort in orde te zijn.

 

Het bestuur van HRCH hoopt op een succes en een eerste deelname aan een bestaand evenement in 2016.

 

Arnhem, september 2015

Mr. Sander Drijber, voorzitter HRCH