hrch.info

info & reglement

HRCH voorlopig reglement

Het bestuur van HRCH is trots op het voorlopig reglement dat nu op de site staat. Het bestuur realiseert zich terdege dat er mogelijk bruikbare opmerkingen en aanpassingen zijn. Het bestuur nodigt u dan ook van harte uit deze aan ons kenbaar te maken. U kunt dit eenvoudig doen door een bericht ( met uw opmerkingen) in het gastenboek te plaatsen. HRCH streeft naar een bruikbaar reglement en het bestuur zal uw opmerkingen serieus nemen en waar nodig het reglement aanpassen. Bij voorbaat dank voor uw input.


Het bestuur.

Stichting Historic Retro Cup Holland is een feit

Stichting Historic Retro Cup Holland is een feit

 

Doel omschrijving :

 

Het in stand houden en behouden van rallyauto’s met historische waarde onder meer door het organiseren van evenementen, het bevorderen van deelname aan evenementen, en alle het overige om dit doel te bereiken, meer in het bijzonder door het faciliteren en organiseren van evenementen waar deelgenomen kan worden met historische rallyauto’s door bezitters van dergelijke rallyauto’s en waarmee demonstratie ritten gereden kunnen worden.

Bestuur HRCH

Het bestuur van de stichting HRCH bestaat uit de volgende mensen:

 

 

 

Technische specificaties historische rally auto's......

 

Heeft u een historische rallyauto en/of bent u zo’n auto aan het opbouwen, of zijn er (nog) slechts plannen in die richting……?

 

Neem dan tijdig contact met ons op via de mail (techniek@hrch.info) John de Heijde zodat we u in een vroegtijdig stadium (vrijblijvend) kunnen adviseren over de correcte opbouw en/of aankoop ondersteuning van uw historische rallyauto !!  

 

 

Technische specificaties historische rally auto's......

28-09-2015 "voorlopig reglement"

Algemeen Reglement

Historic Retro Cup Holland HRCH

 

 

 

 

Inhoudsopgave                                                                                                       

  1. Omschrijving Historic Retro Cup Holland                                                 

1.1          Historic Retro Cup Holland                                                                                 

1.2          Toe te laten deelnemers, auto’s en aanmelding                                             

  1. Technisch Reglement Historic Retro Cup Holland                                                 

2.1          Algemene voorwaarden en uitgangspunt technisch reglement                              

2.2          Carrosserie                                                                                                

2.3          Motor                                                                                                           

2.4          Brandstofsysteem                                                                                       

2.5          Koelsysteem                                                                                               

2.6          Uitlaatsysteem                                                                                           

2.7          Elektrisch systeem                                                                                      

2.8          Aandrijving                                                                                                  

2.9          Onderstel                                                                                                     

2.10        Velgen en banden                                                                                             

2.11        Personencompartiment                                                                                         

2.12        Motorkap en kofferdeksel                                                                         

  1. Veiligheidsvoorzieningen Historic Retro Cup Holland                                                      

3.1          Veiligheidsvoorzieningen aan de auto                                                             

3.2          Persoonlijke uitrusting van de bestuurders                                                      

  1. Slotbepalingen                                                                                                                  

4.1          Aansprakelijkheid                                                                                       

4.2          Verzekering                                                                                                

4.3          Verantwoording

4.4          Judge of fact

4.5          Beslist door bestuur

4.6          Wijziging door bestuur

4.7          Service                                                                                                       

           

 

 

1. Omschrijving Historic Retro Cup Holland

1.1     Historic Retro Cup Holland

1.1.1   De stichting Historic Retro Cup Holland, “HRCH”, heeft tot doel:

      

       Het in stand houden en behouden van rallyauto’s met historische

       waarde onder meer door het organiseren van evenementen, het

       bevorderen van deelname aan evenementen, en alle het overige om

       dit doel te bereiken, meer in het bijzonder door het faciliteren en

       organiseren van evenementen waar deelgenomen kan worden met

       historische rallyauto’s door bezitters van dergelijke rallyauto’s en

waarmee onder andere demonstratie ritten gereden kunnen worden.

 

 

1.1.2   HRCH wil haar doel realiseren door enerzijds een zogenaamd HRCH Auto Paspoort uit te geven aan personen die een auto met historische waarde bezitten en daarmee wensen deel te nemen aan evenementen en anderzijds door te bevorderen dat organisatoren van autosport evenementen in de Benelux en/of Duitsland een zogenaamde demoklasse of “legend” klasse aan hun evenement toevoegen zodat personen met een HRCH Auto Paspoort zich zelfstandig voor eigen rekening en risico kunnen inschrijven voor een dergelijk evenement.

 

1.1.3   HRCH heeft de vrijheid om een persoon al dan niet een HRCH Auto Paspoort te verstrekken en is nimmer gehouden c.q. kan nimmer gehouden worden een HRCH Auto Paspoort te verstrekken aan een persoon onafhankelijk van de vraag of een persoon voldoet aan de voorwaarden voor het verstrekken van een HRCH Auto Paspoort zoals die in dit regelement bepaald zijn.

 

1.1.4   HRCH garandeert een persoon die beschikt over een HRCH Auto Paspoort nimmer de deelname aan enig evenement dat door derden wordt georganiseerd. HRCH zal zich inspannen om een bezitter van een HRCH Auto Paspoort toegelaten te krijgen tot een evenement dat door derden wordt georganiseerd en een demo of legend-klasse kent, doch is daartoe niet verplicht.

 

1.1.5   HRCH heeft geen winst oogmerk en haar bestuur wordt gevormd door vrijwilligers.

1.2   Toe te laten deelnemers, auto’s en aanmelding

Deelname aan de Historic Retro Cup Holland staat open voor teams, nader te noemen “de equipe”, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

1.2.1    Beide leden van het equipe ( minimale leeftijd 18 jaar ) en dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en een HRCH Auto Paspoort dat geldig is voor het lopende kalenderjaar.

De leden van de equipe dienen een door Fia gehomologeerde helm en balaclava, schoenen, handschoenen door de rijder en door de FIA gehomologeerde minimaal 1986 of recenter brandwerende overal te dragen (is ten sterkste aanbevolen Fia norm brandvrij ondergoed en Hans ) tijdens deelname aan ieder evenement waaraan door HRCH wordt deelgenomen.

1.2.2    De auto’s moeten voldoen aan de wegenverkeerswetgeving in het land van deelname. Auto’s die gebouwd zijn vanaf 01-01-1961 tot en met 31-12-1990 komen in beginsel in aanmerking voor een HRCH Auto Paspoort. Het bestuur van HRCH kan de leeftijdgrens naar een jongere datum verleggen. De auto dient ten alle tijden te voldoen aan alle wettelijke veiligheids- en milieuvoorschriften, zoals die gelden.

Elke auto moet, naast de verplichte uitrusting, uitgerust zijn met: een niet poreus grondzeil en 20 m rood/wit lint.

1.2.3   De ruimte op de rallyschilden en/of wedstrijdnummers is gereserveerd voor reclame van de organisator. De equipe dient deze verplichte reclame onveranderd aan te brengen.

In het geval de organisator losse reclamestickers verstrekt dient zij in het Bijzonder Reglement of in een bulletin de locatie op de auto aan te geven waar deze stickers aangebracht dienen te worden. Van elk model auto waarvan bewezen kan worden dat deze in het verleden heeft gereden in een bepaalde uitvoering

(bijvoorbeeld: Gulf , L&M , Rothmans , Martini ) is het toegestaan om deze uitvoering te blijven voeren op voorwaarde dat het dezelfde kleuren zijn en de stickers, respectievelijk belettering, de originele afmetingen hebben. Doorslaggevend is evenwel hetgeen in het regelement van de betreffende organisator is bepaald.

De equipe dient de verplichte raambanner van HRCH onveranderd aan te brengen.

1.2.4   De auto dient ten alle tijden in overeenstemming te zijn met de opgave in HRCH Auto Paspoort, zoals o/a in het technisch deel van dit reglement is opgenomen. Indien een gastrijder van de HRCH wenst deel te nemen zal de bestuurder/inschrijver een homologatie formulier en/of de fabrieksspecificatie van de auto dienen te overleggen voor deelname aan de demo/of legend. De organisator van het betreffende evenement bepaalt of deelname is toegestaan.

1.2.5    Enkel Periode gelijke rally auto’s komen in aanmerking voor een HRCH Auto Paspoort. Onder Periode gelijke rally auto wordt verstaan de configuratie van het model van de bewuste auto waarvan aannemelijk gemaakt kan worden door de aanvrager van een HRCH Auto Paspoort dat deze auto zo in het verleden heeft deelgenomen aan een rally/autosport evenement. Of hieraan voldaan is, is ter beoordeling van de technische commissie van HRCH.

1.2.6   Elke equipe dient tijdens de documentencontrole een verklaring van acceptatie en afstand van verhaal te ondertekenen

1.2.7   De deelnemende auto dient tijdens de deelname aan een evenement afdoende verzekerd te zijn conform de Wettelijke Aansprakelijkheids- verzekering Motorvoertuigen (WAM) en dient specifiek verzekerd te zijn voor deelname aan het betreffend evenement. Het is de verantwoording van de equipe om een dergelijke verzekering of uitbreiding van de bestaande verzekering te regelen.

1.2.8   Aanmelding voor deelname aan een evenement gaat via de organisatie van het betreffende evenement. HRCH draagt geen verantwoordelijkheid voor juiste aanmelding, Goedkeuring van de deelname aan het betreffende evenement op basis van het onderhavig regelement wordt bevestigd door HRCH en/of organisator.

 

      

2.            Technisch Reglement HRCH

2.1 Overige algemene voorwaarden en uitgangspunt technisch reglement

2.1.1   Een HRCH AutoPaspoort biedt de equipe de mogelijkheid om aan evenementen deel te nemen die door derden georganiseerd worden en in overleg en samenwerking met HRCH een demo en/of legend klasse aan hun evenement hebben toegevoegd. Een equpe dient te beschikken over ene HRCH Auto Paspoort voor e auto waarmee de equipe wenst deel te nemen.

2.1.2    Ter verkrijging van een HRCH Auto Paspoort dient een persoon een aanvraag te doen bij de technische commissie van HRCH (techniek@hrch.info). In beginsel zijn toegelaten alle groepen en klassen. Groep B auto’s onder voorbehoud. Een aanvraag kan gedaan worden door het zenden van een mail waarna een format ingevuld dient et worden (www.hrvh.info).

2.1.3   Een auto zal worden gekeurd door de technische commissie van HRCH, waarna al dan niet een HRCH Auto Paspoort zal worden verstrekt. De kosten voor de keuring en het HRCH Auto Paspoort zullen door HRCH worden bepaald en op de site (www.hrch.info) bekend worden gemaakt. Een auto dient te voldoen aan de in dit regelement aangeven technische eisen.

2.1.4    Alleen die wijzigingen aan de auto zijn toegestaan, die zijn vermeld in de homologatie van de betreffende auto. Alle andere wijzigingen zijn eerst na goedkeuring van de technische commissie van HRCH toegestaan en zullen worden vermeld op het HRCH Auto Paspoort Alle ingebouwde onderdelen moeten als originele herkenbaar zijn. Bij een technische controle wordt in de regel een onderdeel uit de wedstrijdauto vergeleken met het betreffende onderdeel uit de homologatie papieren of uit een standaard auto.

2.1.5    Een auto dient originele wielaandrijving te hebben.

2.1.6    Een auto moet uit originele componenten van het des betreffende fabrikant zijn opgebouwd.

2.1.7   Keuring en aanvraag en verlenging van het HRCH Auto Paspoort, wordt verstrekt na betaling van de kosten. Geldigheidsduur van het HRCH Auto Paspoort is 1 kalenderjaar, waarbij tussentijdse aanpassing aan de auto vermeld moeten worden na toetsing HRCH anders vervalt de geldigheid van het HRCH Auto Paspoort.

2.2      Carrosserie

2.2.1    De auto moet in zeer goede staat verkeren en er verzorgd uit zien.

2.2.2    Het totaalgewicht van de auto zonder bestuurders moet aan de finishlijn minstens het laatste bekende homologatie gewicht bedragen. Hierbij geldt een tolerantie van 5 %. Ballastgewicht is niet toegestaan, het reservewiel geldt niet als ballast.

2.2.3    Versterking van de carrosserie en stijver maken ervan is toegestaan. Gangbare lasreparaties zijn toegestaan, doorlassen van de carrosserie is echter aanbevolen. Ook is het toegestaan bodembescherming aan te brengen.

2.2.4    Het is toegestaan de corrosiebescherming aan de onderzijde te verwijderen. Ook is het toegestaan niet zichtbaar isolatiemateriaal uit de cabine te verwijderen,

De bak voor het reservewiel mag vervangen worden door een vlakke metalen plaat.

2.2.5    Het is toegestaan deel te nemen in een auto met een af-fabriek gemonteerd zonnedakschuifdak. Dit dak moet echter tijdens de gehele wedstrijd gesloten zijn. Alle naderhand geplaatste zonnedaken (dus uit accessoirehandel) zijn verboden.

2.2.6    Sierlijsten aan de zijkant en onderzijde mogen verwijderd worden, mits de gaten netjes zijn dichtgemaakt. Sierlijsten tussen/op bumpers en carrosserie mogen ook worden verwijderd.

2.2.7    Als een grille met gaten voor extra schijnwerpers is gemonteerd, moeten deze lampen gemonteerd zijn of de gaten door middel van gemonteerde schijven zijn afgesloten.

2.2.8    De grille moet met het originele model overeenkomen.  

2.2.9    Bij kunststof bumpers mogen de “vleugels” aan de zijkant met bouten worden vastgezet.

2.2.10  Alleen standaard spoilers zijn toegestaan, geen enkele andere op- of aanbouw. Zo is er een standaard voorspoiler en zijn er, afhankelijk van het type, ook standaard achterspoilers.

2.2.11 Een eendelige voorruit in gelaagd glas, gehomologeerd voor weggebruik is verplicht.

De originele voorruit mag worden vervangen door een voorruit van gelaagd glas met dezelfde vorm en afmetingen en voorzien van een geïntegreerd ontwasemingssysteem.

Veiligheidsbevestigingen mogen worden aangebracht op voorwaarde dat ze de aerodynamische kwaliteiten van de wagen niet verbeteren.

De zij- en achterruiten mogen door policarbonaat worden vervangen, met een minimale dikte van 4 mm. Het zicht moet naar alle zijden gevrijwaard blijven. Het zicht van buitenaf in de wagen moet mogelijk zijn. Op de zijruiten mag niets worden aangebracht tenzij, in witte letters (type Arial Bold) met een minimumhoogte van 4 cm, de namen van de rijders, de nationaliteitsvlag van de rijders.

Op zijruiten van glas moet verplicht een doorzichtige kleurloze veiligheidsfolie (zoals SL

Lumar Safety Film/D1570) aan de binnenzijde worden aangebracht van maximum 0.1 mm om bij versplintering een doeltreffende bescherming te waarborgen.

Alle zijruiten dienen voor ¾ gesloten te zijn tijdens het verkennen, en tijdens deelname aan het evenement. Verduistering van de achterruit (getinte folie of verduisteringsstrips) is verboden.

                                                                                                      

2.3      Motor

2.2.1    Deelname staat open voor de toegelaten homologatie tot en met een 2,5 liter, gelijk aan of meer dan 2 kleppen per cilinder. En meer dan 2.5 liter benzinemotor maximaal 2 kleppen per cilinder, of alle tweetakt en/of Wankel uitvoering.

2.3.2    Het voor de motoren geldend maximum motorvermogen is 300 pk (DIN).

2.3.3    Zowel uitvoeringen met carburateur als met brandstofinjectie zijn toegestaan.

2.3.4    Uitsluitend benzine en diesel motoren zijn toegestaan.

2.3.5   Toepassing van een turbo is toegestaan indien als zodanig gehomologeerd.

2.3.6 Motorophanging: is geheel vrij, wel moet de motor op de originele positie houden.

2.4    Brandstofsysteem

2.4.1  Bij motoren met brandstofinjectie is het motormanagementsysteem vrij.

2.4.2  Het is toegestaan de originele plaats van benzinepompen en brandstofleidingen te veranderen.

2.4.3    Aanbevolen wordt de brandstofleidingen buiten de auto te beschermen tegen mogelijke beschadiging (stenen, corrosie, mechanische breuken etc.) en in de auto tegen mogelijke brand en beschadiging.

2.4.4    Aanbevolen wordt de brandstofleidingen naar de motor te voorzien van automatische kleppen, direct aan de tank, die afsluiten bij lekkage of leidingbreuk. De brandstofpomp mag alleen functioneren als de motor draait en tijdens het starten.

2.4.5   De brandstoftank moet op de originele plaats of in de kofferruimte worden geplaatst, en moet steeds van de rijder en de motorruimte worden gescheiden door een waterdicht en vuurbestendigtussenschot. Een niet originele tank moet voorzien zijn van veiligheidsschuim (safety foam) en omringd zijn door een samendrukbare structuur.Bij voorkeur mag de originele brandstoftank worden vervangen door een FT3-1999, FT3.5 of FT5mogen gebruikt worden:

- De originele benzinetank

- Een aluminium tank

- Een veiligheidstank van het type FT3-1999 of FT5 welke overeenkomt met de

specificaties van de FIA

Indien de brandstofpomp(en) zich in de kofferruimte bevind(t)(en), moet(en) deze gescheiden worden van de cockpit door een waterdicht en vuurbestendig tussenschot.

 

 

 

 

 

2.5      Koelsysteem

          Het is toegestaan de thermostaat te verwijderen. In dat geval moet de bypass-opening deugdelijk geblokkeerd worden. Een standaard ventilator, gemonteerd op de waterpomp en aangedreven door de ventilatorriem, is verplicht. Het is toegestaan een extra, elektrisch aangedreven ventilator uit het homologatie te monteren.

2.6      Uitlaatsysteem

Voor alle uitlaten geldt: Reparaties zijn toegestaan. De uitlaatdiameter vanaf het uitlaatspruitstuk is vrij. In alle gevallen moet het geheel voldoen aan de APK-eisen en de Wegenverkeerswet.

.

2.7     Elektrisch systeem

2.8.1   Elk type accu is toegestaan. De accu moet voorzien zijn van een extra bevestiging door middel van een beugel of band en de pluspool moet geïsoleerd zijn.

Plaats van de accu : in de motorruimte op de oorspronkelijke plaats of

in de kofferruimte, op de bodemplaat waarbij bevestiging, bevestigingsmaterialen en afdekking moeten voldoen aan de eisen van Annexe J.

2.7.2    Het plaatsen van een hoofdstroomschakelaar binnen wordt aanbevolen,

           en kabelbediening aan de buitenzijde aanwezig is.

2.7.3    Ingeval de zekeringhouder bij de montage van de rolkooi in de weg zit, mag de plaats worden gewijzigd, bijv. naar het middenconsole verplaatst worden.

2.8     Aandrijving

2.8.1    Alle types versnellingsbakken toegestaan, zowel met als zonder “overdrive”.

2.8.2    Achteras, elk overbrenging is toegestaan. De aluminium achteras is niet toegestaan.

2.8.3    Alle vormen van sper aan de achteras zijntoegestaan. De wielen moeten onafhankelijk kunnen draaien. Een zwaar lopend differentieel is niet toegestaan.

2.9      Onderstel

2.9.1   Het is toegestaan een niet originele versterkingsbalk tussen de veerpootbehuizing te monteren.

2.9.2   Schokdempers: Het merk van de sportdempers is vrij, maar de dempers moeten het uiterlijk van een standaard schokdemper of een rally sportdemper hebben en in de originele posities in de wielophanging/veerpoten worden gemonteerd.

.

2.10   Velgen en banden

2.10.1 Elke originele velg (aluminium en staal) Enkel magnesium is niet toegestaan.

2.10.2 Een reservewiel tijdens de wedstrijd is verplicht. Het reservewiel moet/kan verder op een andere plaats met een andere deugdelijke bevestiging in de kofferruimte/auto worden gemonteerd. Tijdens de wedstrijd moet de band op het reservewiel overeenkomen met de op de auto gemonteerde banden. Een stalen velg als reservewiel is toegestaan, ook als de auto verder is uitgerust met aluminiumvelgen. Alle banden moeten voorzien van een E keur. En het profiel/loopvlak moet tenminste 1.6 mm. te allen tijde aanwezig zijn.

2.11    Remsysteem

2.11.1 Elke standaard of homologatie toegepaste rembekrachtiger is toegestaan.

2.11.2 De plaats van de remleidingen en –slangen mag worden gewijzigd. Het is toegestaan de spatplaten te veranderen of weg te halen.  

2.11.3 Alleen remschijven en -remklauwen, zijn toegestaan. De daarbij toegepaste remblokken zijn vrij.

2.11.4  Het is toegestaan de rubber remslangen aan de wielen te vervangen door metaal omvlochten remslangen.

2.11.5 Aanbevolen wordt de remleidingen buiten de auto te beschermen tegen mogelijke beschadiging (stenen, corrosie, mechanische breuken etc.) en in de auto tegen mogelijke brand en beschadiging.

                    

2.12   Stuurinrichting

2.12.1 Alle auto’s met links en rechts stuur zijn toegestaan.

2.12.2             Alle Servostuurbekrachting is toegestaan. In dat geval mag ook zonder ingeschakelde bekrachting worden gereden, mits de olievoorziening dan goed afgesloten is.

2.12.3 Het stuurwiel is vrij.

2.13   Personencompartiment:

2.13.1 De binnenruimte moet er uit zien als bij de originele rallyauto, inclusief deurbekleding.

2.13.2             Achterbank, rugleuning en hoedenplank moeten worden verwijderd i.v.m. brandgevaar. Het personencompartiment en de kofferruimte moeten van elkaar worden gescheiden door het aanbrengen van plaatwerk, dat geen versterkende werking mag hebben.

2.13.3             Vloerbedekking en dakbekleding (hemel) moeten worden verwijderd i.v.m. brandgevaar

2.13.4             Het complete dashboard moet zijn gemonteerd. Deze mag echter voor het monteren van rolkooi worden veranderd.

2.13.5             Het instrumentenpaneel mag op één of andere wijze worden veranderd. Wel mogen instrumenten uit de accessoires worden toegevoegd. Elke soort tripmaster is toegestaan.

 

2.14   Motorkap en kofferdeksel:

2.14.1             Zowel motorkap als kofferdeksel moeten direct van buitenaf te openen zijn. Geadviseerd wordt zowel motorkap als kofferdeksel te voorzien van twee veiligheidssluitingen en de oorspronkelijke sluitingen buiten werking te stellen of te verwijderen.

3 Veiligheidsvoorzieningen Historic Retro Cup Holland

3.1   Veiligheidsvoorzieningen aan de auto

De auto moet voorzien zijn van de navolgende veiligheidsvoorzieningen, Zo moeten de auto’s ondermeer voorzien zijn van 4 en/of 5-6 punts veiligheidsgordels, een brandblussysteem is aanbevolen, een of twee goedgekeurde minimale inhoud 2 kg ( geschikt voor vloeistofbranden ) handblusser gemakkelijk toegankelijk voor zowel rijders als bijrijder met twee metalen klemband ,een minimaal 6 punt’s geheel stalen rolkooi, sport-competitiestoelen en zijruitfolie. Als voorbeeld de specificaties van deze punten wordt verwezen naar het KNAF Autosportjaarboek (ASJ, zie hoofdstuk Annexe J) en het FIA Jaarboek. Verder moet de auto voorzien zijn van standaard binnen- en buitenspiegel(s).

3.2   Persoonlijke uitrusting van de bestuurders

          De bestuurder en zijn navigator dienen tijdens de demo proeven brandwerende overal en helmen te dragen, complete uitrusting als zijnde brandvrij ondergoed is te zeerst aanbevolen evenals Hans.

  

 

 

 

4 Slotbepalingen

4.1     Aansprakelijkheid

De Stichting Historic Retro Cup Holland draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel die de deelnemers aan een evenement waaraan HRCH haar medewerking verleend heeft lijden of die door toedoen of nalaten van deelnemers aan een dergelijk evenement aan derden wordt toegebracht, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van de stichting.

De deelnemers, zijn servicemonteurs en/of andere personen, zullen de stichting op geen enkele wijze aansprakelijk stellen en vrijwaren tegen alle aanspraken door derden ter zake van schade of letsel.

4.2       De organisator en/of HRCH dient gebruik te maken van de secundaire verzekering (boven de WAM-dekking), ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van de equipe, de organisator en haar medewerkers, officials en marshals van het evenement. De dekking van de equipe gaat in bij de start van de wedstrijd en eindigt bij de finish van de wedstrijd of op het moment dat de betreffende equipe niet meer deelneemt.

4.3       De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het toepassen van het gestelde in het reglement en het wedstrijdverloop. Bij elke demo en/of legend zal de HRCH een keuringsofficial benoemen om de conformiteit van het HRCH Auto Paspoort te controleren.

De organisator en/of HCRH kan een contactpersoon deelnemers benoemen. Zijn of haar taak is om antwoord te geven op gestelde vragen, informatie of extra uitleg te verstrekken die verband houdt met het verloop van het evenement.

4.4       De HRCH kan één of meerdere Judge(s) of fact(s) benoemen die er op toezien dat equipes zich houden aan het gestelde in het Reglement, alsmede het regelement van de betreffende organisator. Een rode kaart zal worden uitgedeeld indien een deelnemer zich niet aan de geldende reglementen houdt en/of was tijdens het evenement HRCH ernstig in diskrediet brengt door zijn gedrag, waaronder mede begrepen zijn weggedrag. Indien een rode kaart wordt uitgedeeld geldt onmiddellijke uitsluiting van deelname aan het betreffende evenement. Deze sanctie laat onverlet de door de organisator op te leggen maatregelen.

4.5      In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van HRCH

4.6       Het reglement kan uitsluitend gewijzigd worden door het bestuur van HRCH. Wijzigingen zullen doormiddel van een bulletin bekend worden gemaakt.

4.7       Het is equipes is het toegestaan om zelf enige vorm van technische service (b.v. volgauto’s) te organiseren. Bij meerdaagse demo’s/legend’s is het equipes toegestaan om na de finish van een etappe reparaties aan de auto uit te (laten) voeren door en/of bijeen gespecialiseerd bedrijf, tenzij het regelement van de betreffende organisator zulks verbiedt. De voorschriften voor het service verlenen dient de organisator in het Bijzonder Reglement aan te geven.

4.8       Indien dit regelement strijdig is met een regelement dat door een organisator van een bepaald regelement wordt gehanteerd, prevaleert het reglement van de organisator.

 

 

 

 

 

 

         

Stichting Historic Retro Cup Holland                                                 28-09-2015